Rotifera

Search within this Category:

Philodina roseola - Bdelloid rotifer

Philodina roseola - Bdelloid rotifer

Philodena rapida - Bdelloid rotifer

Macrotrachela quadricornifera - Bdelloid rotifer

Adineta sp. - Bdelloid rotifer

Macrotrachela quadricornifera - Bdelloid rotifer

Habrotrocha constricta - Bdelloid rotifer

Adineta vaga - Bdelloid rotifer

Rotifera Cuvier, 1817

Animal Diversity Web - Rotifera